RODO - GM STARBUD

RODO

Stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO, Wykonawca informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka GM STARBUD Sp. z o.o. z siedzibą 27-200 Starachowice, Składowa 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000726031 , posiadająca nr NIP 6642140013, REGON 369866736 o kapitale zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z administratorem można się kontaktować:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gmstarbud@onet.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 518-480-305
 • pocztą tradycyjną, na adres: ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • numeru i serii dowodu osobistego,
 • PESEL,
 • numeru telefonu,
 • adresu poczty elektronicznej, numeru KW, numeru działki, współwłaścicieli nieruchomości, danych posiadanej przez klienta instalacji, w tym parametrów zużycia prądu i ciepła) jest niezbędne do wykonania umowy i/lub zlecenia, której stroną i/lub którego zleceniodawcą jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również do celów marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odpowiedzi na zadane przez potencjalnych klientów pytania i czynności poprzedzające zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu – do czasu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (2 lata od wygaśnięcia/rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu wykonanego dzieła.
 2. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Pana/i rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Dane mogą zostać również przekazane podmiotom, wobec których na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator ma podjąć określone czynności prawne i faktyczne związane z umową/zleceniem (w tym: podmiotom administracji publicznej właściwym do przyznawania dofinansowania oraz operatorowi sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej).
 3. Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane,
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 • usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania moich danych osobowych oraz otrzymałem kopię niniejszej klauzuli informacyjnej.